Teoretisk utgångspunkt

Teoretiska utgångspunkter

Furulundshemmets behandlingsmetod utgår från de kristna värdegrunden, vilket ser individen som en helhet. Metoden innefattar andliga, medicinska och sociala perspektiv. Vi lägger stor vikt vid varje individs unika behov och förutsättningar och anpassar den individuella behandlingsplanen efter detta.

Teoretiskt sett tar vi utgångspunkt i Aaron  Antonovskys KASAM, med ett tydligt salutogent (hälsofrämjande) perspektiv. Vilket medför att vi fokuserar på friskfaktorer som kan hjälpa människor att behålla eller återfå sin hälsa trots yttre påfrestningar och inre kriser. En viktig målsättning med behandlingen är att göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.

Vi arbetar också med ett systemteoretiskt perspektiv samt ett kognitivt synsätt då vi är medvetna om att tankens kraft är stor och påverkar så väl känslor som beteenden.

Vid arbete med kvinnor kommer vi att använda empowement både som teori och metod för att stödja kvinnorna att  återta kontrollen över sitt liv och upprätta kortsiktiga och långsiktiga livsmål.