Kvalitetsarbete och utvärdering

Kvalitetsarbete

 • För att säkra en god kvalitet som svarar mot målen i gällande lagstiftning sker all dokumentation fortlöpande via SecuraNova jounalsystem. 
 • Löpande utvärderingar av klientens utveckling och behandlingens framåtskridande sker genom skattningsinstrumenten KASAM, Audit, Dudit, Dudit-E, IDS-100 och SCL-90.
 • Genomförandeplanen upprättas i samråd mellan den enskilde, socialtjänsten och Furulundshemmets behandlingsteam
 • Genomförandeplanen är ett levande dokument i behandlingen
 • Furulundshemmet har ett arbetsteam med adekvat utbildning
 • Furulundshemmets behandlingsteam har regelbunden extern handledning
 • Furulundshemmet har kollegium varje vecka där insatsen och behandlingsplaneringen för varje klient följs upp och diskuteras
 • Tätt samarbete och regelbundna träffar med den placerande myndigheten 
 • Goda rutiner finns runt dagliga sysslor och avvikelsehantering
 • Identifiering av eventuella fel och brister sker kontinuerligt genom att personalen reflekterar över metoder och arbetsätt som en självklar del i det pågående arbetet. Incidenter rapporteras och dokumenteras genom incidentrapportering.
 • Jourhavande personal går att nå via telefon dygnet runt

 

 

 

 

Utvärdering

 

 • Utvärdering av behandlingstiden sker efter avslutad insats till den placerande myndigheten genom skriftlig "Sammafattning av vårdtiden"
 • Rutiner finns runt uppföljning och utvärdering av skattningar med instrumenten KASAM, SCL-90 och IDS100
 • Utvärdering sker även genom löpande individuella intervjuer med före detta klienter. Med syfte att utvärdeta om klientens individuella behov och förväntningar på den avslutade behandlingen kan jämföras med resultatet av den givna insatsen.
 • Uppföljning av statistik gällande behandlingtid, fullföljda eller avbrutna behandlingar och orsaker till utskrivningar, sker fortlöpande genom SecuraNova journalsystem.