För Par

Förstärkt stödboende för par

På det förstärkta stödboendet finns två separata lägenheter som är avsedda för par. Insatsen kan sökas av par där båda har behov av att få hjälp med sitt beroende eller där socialtjänsten anser att båda i relationen behöver hjälp för att en har beroendeproblematik och den andra lever i ett medberoende. Kvinnor kommer under vistelsen att dagtid intigreras med de andra kvinnorna på det förstärkta stödboendet och männen kommer att delta i verksamheten på Furulundshemmets avdelning för män. Vissa inslag under veckan sker gemensamt. Förutom de insatser som erbjuds  alla som vistas på Furulundshemmets stödboende erbjuds paren även parsamtal där man konstruktivt och stukturerat har möjlighet att jobba med sin relation. Om båda eller en av parterna har barn som bör ha umgänge under vistelsen kan detta tillgodoses genom att Furulundhemmet har personal som har erfarenhet att jobba utifrån barnperspektivet.

Målsättningen med vistelsen är:

  • Ge klienten ökad insikt och kunskap om sin beroendeproblematik, med syfte att nå en varaktig nykterhet och drogfrihet.
  • Ge rådgivning och andlig vägledning med utgångspunkt i den kristna värdegrunden.
  • Öka klientens känsla av sammanhang till sin omgivning. Öka hanterbarheten av sin situation och uppnå en meningsfullhet med livet och tillvaron.
  • Förbättra det psykiska hälsotillståndet.
  • Göra klienten uppmärksam och medveten om vilka situationer som stimulerar den enskilde individen till alkohol och drogkonsumtion samt redskap att hantera dessa.
  • Återanpassning till ett socialt liv.